Free Shipping for Orders Over AU$150 (Australia)
Free Shipping for Orders Over NZ$200 (New Zealand)
Free Shipping for Order Over US$300 (Rest of the World)

Men's Fair Trade Clothing


Price range:
  • 90.00
  • 130.00

$90.00

Etiko Slip On Black & White

$90.00

Etiko Slip On Grey & White

$110.00

Sneakers Hitops Blue Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Hitops Red Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Lowcuts Blue Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Lowcuts Red Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Hitops All Black Organic Fairtrade

From $110.00

Sneakers Lowcuts All Black Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Hitops Black & White Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Lowcuts Olive Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Hitops White Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Lowcuts White Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Lowcuts All White - Limited Edition Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Hitops Olive Organic Fairtrade

$110.00

Sneakers Lowcuts Black & White Organic Fairtrade

$130.00

Etiko Hemp Sneakers All Black w/ Hemp Logo

$130.00

Etiko Hemp Sneakers All Black